skip to Main Content

Pravidla a podmínky spolupráce: Provizní systém Včeliště.cz

Registrací na serveru affiliate.vceliste.cz a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy reklamních kampaní na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Obecná ustanovení

1. Administrátorem partnerského programu je Lepidus s.r.o., sídlem na adrese Dřevčice 213, Brandýs nad Labem, 250 01, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C. 155075.

2. Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy Leidus s.r.o. (dále Provozovatel).

3. Registrace do Partnerského programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách Registrace. Provozovatel může přihlášku (registraci) odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 partnerský účet.

4. Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affiliate programu jsou zpracovávány Provozovatelem.

5. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem k marketingovým účelům.

6. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat vaše jméno a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

7. Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu Včeliště.cz dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům provozovatele. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než provozovatel, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech provozovatele za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Podmínky spolupráce

8. Provozovatel přenechává Partnerovi právo na inzerci jeho webových stránek a kurzů, jež jsou součástí aktuální nabídky.

9. Partner si může vybrat, jakou formou bude propagovat produkty případně stránky provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky Provozovatele. Jen v případě, že má partner vložen a schválené přímé odkazy v partnerském programu, pak není nutné mít ze schválených domén identifikační číslo Partnera v odkazech.

10. Partner nemá povoleno používat PPC reklamní systémy (jako AdWords, SKlik, Etarget apod) pro propagaci kampaní, pokud nezíská písemný souhlas Provozovatele.

11. Propagační prvky kampaní kampaní nesmí být umístěny na stránkách s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat kampaně způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.

12. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek www.vceliste.cz a nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou Provozovatelem.

13. Partner má zakázáno jakkoliv upravovat námi dodané propagační materiály bez našeho svolení.

14. Partner má zakázáno uvádět zavádějící či nepravdivé infomrace o projektu Včeliště.cz a produktech s ním spojených.

15. Při propagaci kurzů a produktů je obecně zakázáno používat všechna automatická otevírání web stránek bez akce návstěvníka webu, např. autohits systémy, načítání webů kampaní do pop-up a pop-under oken, načítání webů kampaní do iframe apod. Kliknutí na reklamy kampaní musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka webu a partner nesmí návštěvníka ke kliknutí na reklamy na svých stránkách vyzývat.

16. Reklamní formáty kampaní nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.

17. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. Provozovatel zároveň nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklam či kliknutí na jakoukoli reklamu, dobu jejich uskutečnění, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.

Provize – typy, výše, podmínky a její výplata

18. Provozovatel vyplatí Partnerovi odměnu ve výši procent z obratu bez DPH, nebo fixní částkou, objednávek za online kurzy a produkty od získaných zákazníků. Procenta i fixní odměny jsou uvedeny u každé kampaně. Partnerský kód se zobrazuje zákazníkovi po dobu 30 dní od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tak stránky kampaně.

19. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

20. Provizi dle bodu 18) a obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.

21. Provize dle bodu 18) se vyplácí Partnerovi na jeho žádost přes provizní systém, nebo e-mailem na info@vceliste.cz, pokud je provize pro vyplacení vyšší, než nastavené minimum na jeho uživatelském účtu.

22. Partner vystaví Provozovateli fakturu za provize z prodeje (uskutečněného a vypočteného dle bodu 18) na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez Živnostenského listu.

23. Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 30 dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 3 měsíců od data požádání o výplatu provize. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi.

24. Pokud je Partner neplátce DPH, je povinnen odečíst od odměny aktuální sazbu DPH dle platného Zákona o daních z příjmů.

25. Provozovatel může kdykoliv změnit strukturu cen a plateb. Pokud hodláte jakoukoli platbu v rámci programu zpochybňovat, musíte o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od příslušné platby. Pokud tak neučiníte, vzdáváte se tím práva na uplatnění všech nároků na takovou platbu. Platby budou vypočítané výhradně na základě záznamů vedených Provozovatelem. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou touto firmou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

26. Pokud Partner poruší pravidla v těchto obchodních podmínkách, nárok na všechny získané provize v tomto provizním programu zaniká.

Provozovatel se souhlasem s těmito podmínkami zavazuje,

27. že přebírá odpovědnost za celý uživatelský servis: zaslání odpovědních sms, podporu zákazníkům, ověření výherce, zaslání výhry a eventuální reklamace.

28. že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet zobrazení reklamy, prokliků a také výši své aktuální provize. V tomto uživatelském rozhraní si bude moci požádat online o její vyplacení (dle bodu 21).

Podmínky odstoupení od smlouvy

29. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamní plochy reklamních kampaní.

30. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách svých partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

31. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení

32. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován e-mailem nejpozději 5 dní před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen.

33. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel partnerského programu Včeliště.cz od 1. října 2015

Back To Top