skip to Main Content

Vize značky

Vize (mise) značky je koncept, který definuje dlouhodobé cíle a směřování značky. Jde o stručné vyjádření toho, kam se značka snaží dostat a jaký má význam nebo účel ve světě. Často je spojena s hlubším posláním a základními hodnotami. Slouží…

Číst více

Nákupní rozhodovací proces

Nákupní rozhodovací proces můžeme charakterizovat jako sérii kroků, kterými spotřebitel prochází při rozhodování o koupi produktu nebo služby.  Obvykle zahrnuje následující kroky: Rozpoznání potřeby: Proces začíná, když spotřebitel identifikuje potřebu nebo problém, který je třeba vyřešit. Tato potřeba může být…

Číst více

Logomanuál

Logomanuál je dokument, který definuje pravidla pro používání loga a dalších klíčových prvků vizuální identity značky. Jeho účelem je zajistit konzistentní a správné používání těchto prvků napříč různými médii a aplikacemi, což pomáhá udržovat jednotnost a profesionalitu značky.

Číst více

Marketingový mix

Marketingový mix, často označovaný jako „4P", je soubor nástrojů, které organizace využívají k dosažení svých marketingových cílů v cílovém trhu. Tento koncept poprvé formulovsal E. Jerome McCarthy v 60. letech 20. století. Tradiční model zahrnuje produkt, cenu, místo (distribuci) a…

Číst více

KPI

KPI neboli klíčový ukazatel výkonnosti (Key Performance Indicator) je měřitelná hodnota, která demonstruje, jak efektivně firma dosahuje klíčových obchodních cílů.  Organizace používají KPI na různých úrovních k hodnocení úspěšnosti při dosahování cílů. Na vysoké úrovni mohou KPI ukazovat celkový výkon…

Číst více

Marketingový funnel (trychtýř)

Marketingový funnel (trychtýř) je model, který ilustruje cestu potenciálního zákazníka od prvního kontaktu se značkou až po konečný nákup. A samozřejmě i po nákupu.  Tento koncept se často používá k vizualizaci procesu prodeje a marketingu a pomáhá firmám pochopit a…

Číst více
Back To Top